Historik

Bildande

Den 8 juli 1967 bildades Tormestorps Båtklubb.

Initiativtagare till mötet som utlystes i Norra Skåne var Conny Lindborg och Erik Lövkvist.

Mötet hölls i Nanna Lövkvist Kafé i Tormestorp 21 personer mötte upp samt beslutade att bilda en båtklubb vid utloppet av Tormestorpsån i Finjasjön och enades om att klubben skulle heta Tormestorps Båtklubb med säte i Tormestorp.


Båtklubbens första styrelse bestod av följande medlemmar:

Ordförande   Conny Lindborg, Tormestorp

Kassör          Harry Fogelberg, Tormestorp

Sekreterare   Erik Lövkvist, Tormestorp

Ledamot      Gunnar Block, Tormestorp

Ledamot      Åke Tula, Sösdala


Bakgrund

Under 1950-talet började Tormestorps by att växa i allt snabbare takt.

Med de tomter som avstyckades följde oftast med en viss procent av stamfastighetens fiskerätt i Finjasjön. Även för övriga intresserade fanns möjlighet att ägna sig åt fiske genom att lösa ”fiskekort” av Finjasjöns fiskevårdsförening. Antalet amatörfiskare växte snabbt. Det fanns inte någon plats där alla dessa nya fiskare och i många fall även båtägare kunde hålla till och ibland uppstod kontroverser med mark och stugägare utmed sjön.

Vid Tormestorpsåns utlopp hade ett 10-tal båtägare sina båtar förtöjda

Vägen ner till ån, den som idag heter Brovägen, var en enskild väg för de som hade mark och stugor längs vägen.

Ideén till att anlägga en båthamn växte fram.

Ägare av marken vid åns östra sida var Johan Christiansson, Tormestorp.

Kontakt togs med Johan och ett arrendekontrakt skrevs mellan Johan och den nybildade båtklubben på 1 år.


Under tiden lämnades ett skriftligt förslag till dåvarande Sösdala Kommun om att kommunen skulle inköpa området för fritidsändamål. Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget och område köptes in.

Därefter upprättades ett arrendekontrakt mellan kommunen och båtklubben på 10 år, med förlängning på 1 år i taget. Området har sedermera uppgått i Hässleholms Kommun.


Förhandlingarna var i början hårda med Villaföreningen. Några stugägare tyckte att trafiken på vägen blev väl mycket och satte upp en vägbom. Om man betalade en avgift fick man en nyckel till bommen.

Därför bildades en vägsamfällighet där båtklubben fick 40 % och villaägar-föreningen 60 %.

Sedan har samarbetet med Villaägarföreningen varit lugnt och gemytligt.

Numera har Hässleholms Kommun tagit över ansvaret för vägen och vägsamfälligheten är upplöst.

Området andra sidan ån (där klubbhuset ligger) arrenderades från början

av Fortifikationsförvaltningen (P2). Numera ägs även detta område av Hässleholms Kommun.


Verksamheten

Tyvärr försvann den första protokollsboken och andra viktiga dokument vid ett inbrott i klubbhuset 1999, vilket försvårar framtagningen av båtklubbens tidiga historia.


Klubbens verksamhet har under alla åren skötts av en styrelse på fem personer.

Under åren har det funnits fem ordförande, 1967-1996 Conny Lindborg,

1997-2001 Anders Ranefjord, 2002-2003 Björn Anderstedt, 2004-2005 Bert

Wåhlin och från 2006 innehas ordförandeskapet av Göran Persson.


Sex personer har innehaft sekreteraruppdraget: Erik Lövkvist, Uno Karlsson, Bertil Andersson, Bengt Valdt, Paul Nordström och nuvarande Fredrik Holmberg.


Uppdraget som kassör har utförts av följande: Harry Fogelberg, Lars Lindborg, Claes Andersson och Arne Lindberg.

Notabelt är att nuvarande kassör, Arne Lindberg, har varit detta sedan 1993 och därmed varit verksam under samtliga ordförande.


Årsavgift m m

Årsavgiften var första året 15:-. Vid 25-årsjubilet hade denna stigit till

70:- + 60:- i inträdesavgift för ny medlem. Nu är medlemsavgiften 200:-

+ 100:- för kajplats samt 200:- i städavgifter.


I början var det svårt att få pengarna att räcka till trots att arbetet utfördes

frivilligt utan ersättning. Material behövdes och det kostade pengar, så styrelsens ledamöter fick gå i borgen för ett lån i Brönnestads Sparbank på 2,000:-.


Klubbens stadgar har under åren skrivits om 5 gånger, senast 2007.


Klubbhus

Båtklubben fick hos Länsstyrelsen ansöka om tillstånd för att få uppföra ett klubbhus så nära sjön.

Tillstånd för byggande av kajkanter söktes och beviljades av Sösdala Kommun.

1968 inköptes två baracker av P2 och dessa fick först nedmonteras för att

sedan transporteras och byggas upp samma år.

Några år efter inköptes ytterligare två baracker av P2. Detta tillbygge blev

förrådsdel.

1994 gjordes ytterligare tillbygge av klubbhuset. Arbetet utfördes av Nils-Arne Nilsson, Tormestorp. Materialet fick båtklubben av Hässleholms Kommun i utbyte mot att kommunen fick disponera klubbhuset för diverse möten i samband med den påbörjade restaureringen av Finjasjön.


Hamnen

Byggnationen av hamnen startade omgående.

Ån muddrades upp och åkanterna invallades med kraftledningsstolpar som inköptes och blev stommen till utmärkta kajkanter.

Hamnen har sedan byggts ut flera gånger. Det finns idag 435 m kaj med plats för 137 båtar.

De första åren gjordes allting för hand men allt efter vad kassan tillåtit har det kunnat anlitas maskiner för arbetet.


En stor satsning på hamnen har gjords dels 1991, då en pålningsmaskin anlitades men även 1997 då rensning av hamnen inne i ån samt framför klubbhuset genomfördes. Resultatet blev en stor förbättring av hamnen.

Varje år har det behövts utföras underhållsarbete i varierande omfattning allt efter hur stora skador som uppstått efter vintern och vårflod.


Översvämningar

Under vinter 1980-81 (kring jul) var det stor översvämning av Finjasjön. Klubbhuset ”tog in vatten”. Vattennivån stod 40 cm upp på väggarna.

Vid påsktid 2002 var det på nytt dags för en ny stor översvämning, klubbhuset ”tog på nytt in vatten”. Denna gång stod vattennivån ända upp i fönsterhöjd.


Avslutning

Som ni förstår är detta endast en liten del av vad som uträttats och hänt under de nu mer än 50 år som båtklubben varit verksam.

Vi kan med stolthet konstatera att Tormestorps Båtklubb på ett utmärkt sätt  tjänar sitt ändamål nu som under de år föreningen nu funnits till och förhoppningen är att förenings verksamhet skall fortsätta minst lika lång tid till.

Det ursprungliga medlemsantalet på 21 har vuxit till dagens ca 160.

Vi bör här också tacka, f d Sösdala Kommun, och då särskilt Erik Sjöholm samt numera Hässleholms Kommun för det goda samarbete som varit och deras välvilliga inställning till båtklubben och dess verksamhet.


Ett stort tack skall även riktas till Björkvikens Villaföreningen för det goda samarbete som växt fram under åren.


Men det största tacket skall naturligtvis riktas till de förtroendevalda och medlemmar i klubben som alltid ställt och ställer upp för klubbens bästa.